OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ogłaszam, że w sprawie:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Starczanowie stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 206/1 i 207/6 – w zakresie działek po podziale dz. nr ewid. 206/4 i dz. nr ewid. 206/14

sporządzonego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniu  25 marca 2015 roku została podjęta Uchwała Nr V/35/2015 Rady Miejskiej Gminy Nekla uchwalająca wymieniony dokument.
Z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko, informacją o udziale społeczeństwa w sporządzeniu ww. dokumentów o której mowa w art. 42 pkt. 2 i z podsumowaniem o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku można się zapoznać w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla

        Burmistrz Miasta i Gminy Nekla