OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199)

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zawiadamia,

że 4 marca 2015 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 599/5, 587/2 obręb Nekla, gm. Nekla.
 W związku z powyższym informujemy, że od niniejszego postanowienia służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nekla, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.


       Burmistrz Miasta i Gminy Nekla
             Karol Balicki