Września, dnia 24.02.2015 r.
WBŚ.6162.2.2014


ZAWIADOMIENIE
o zatwierdzeniu uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa

Starosta Wrzesiński zawiadamia o zakończeniu procedury związanej z opracowaniem
i zatwierdzeniem uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie:
• Gminy Września
• Gminy Nekla
• Gminy Kołaczkowo
• Gminy Miłosław
W/w dokumenty zostały zatwierdzone przez Starostę Wrzesińskiego z dniem 23 lutego 2015 r., na okres obowiązywania od 01.01.2015 r. do 31.12. 2024 r.
Uproszczone plany urządzania lasu znajdują się do wglądu w tut. Starostwie oraz według właściwości terytorialnej w Nadleśnictwie Czerniejewo (Gmina Września i Gmina Nekla) i Nadleśnictwie Jarocin (Gmina Miłosław i Gmina Kołaczkowo).
Zainteresowani właściciele lasu mogą otrzymać wyciągi z uproszczonych planów urządzania lasu.
Wyciągi te zawierają zadania z zakresu gospodarki leśnej, które każdy właściciel lasu, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z ustawy o lasach, winien wykonać, w celu trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania.
W/w wyciągi można pobrać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. nr 4, w godzinach pracy urzędu.