Na podstawie art. 11  ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity : Dz. U. z 2014r.  poz. 1202)


KIEROWNIK ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ w NEKLI
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

„Konserwator oczyszczalni ścieków, sieci wod.-kan.
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Nekli”

I. Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie minimum średnie,

2. umiejętność obsługi kosiarek i pił spalinowych oraz elektrycznych,

3. prawo jazdy kat. B+E,

4. umiejętność pracy w zespole,

5. podstawowa znajomość obsługi komputera,

6. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

8. gotowość podjęcia pracy od 16.03.2015 r.


II. Wymagania pożądane:

1. wiedza i znajomość podstawowych zagadnień z zakresu utrzymania i funkcjonowania urządzeń mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i stacji wodociągowych,

2. uprawnienia elektryczne w zakresie eksploatacji urządzeń do 1 kV,

3. uprawnienia operatora pilarek spalinowych,

4. cechy osobowości: sumienność, staranność, odpowiedzialność, umiejętność kreatywnego myślenia, umiejętność pracy w zespole, zdolności organizacyjne, komunikatywność, wysoka kultura osobista,

5. dyspozycyjność, w tym wykonywanie pracy w soboty, niedziele i święta,

6. mile widziana praktyka na podobnym stanowisku.


III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Prowadzenie prac związanych z utrzymaniem i konserwacją urządzeń oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz stacji wodociągowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nekli,

2. Prowadzenie prac związanych z wywozem nieczystości płynnych od mieszkańców z terenu gminy Nekla.


IV. Wymiar czasu pracy: cały etat.

V. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1. list motywacyjny,

2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3. oryginał kwestionariusza osobowego - druk kwestionariusza jest umieszczony na stronie: zgk.nekla.eu w zakładce druki do pobrania.

4. kserokopie świadectw pracy,

5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,

6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach,

7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

8. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowania karne,

9. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zmianami) – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru.


VI. Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie: ze wskazaniem stanowiska pracy: „Nabór na wolne stanowisko pracy – Konserwator oczyszczalni ścieków, sieci wod-kan. w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Nekli” należy złożyć w Zakładzie Gospodarki Komunalnej bądź przesłać przesyłką pocztową na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Nad Maskawą 5, 62-330 Nekla – w terminie do dnia 06.03.2015 r. O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata.


VII. Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez  rozpatrzenia z przyczyn formalnych.


VIII. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej Nekla w dniu 09.03.2015 r.


IX. Konkurs przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się:

1. wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,

2. postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez :

a. ocenę merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych,

b. rozmowę kwalifikacyjną.

 

Kierownik ZGK w Nekli

/-/Arkadiusz Pawlak