O b w i e s z c z e n i e
Starosty Wrzesińskiego
z dnia 16 lutego 2015 r.
o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę

Starosta Wrzesiński na podstawie  art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.  1235 ze zm.),

podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 16 lutego 2015 r. została wydana decyzja nr 85/2015, znak: WB.6740.684.2014,
o pozwoleniu na budowę:

ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

obejmującej budowę:
- hali produkcyjno – magazynowej z częścią socjalno – administracyjną,
- kontenera biurowego,
- zbiornika b/o na ścieki bytowe,
- wagi samochodowej,
- zbiornika ppoż otwartego,
- utwardzenia ciągów komunikacyjnych, parkingów i placów składowych,
- pozostałej infrastruktury towarzyszącej
/kat. obiektów XVIII, XXII, VIII/

na działce oznaczonej numerem ewid. 19/2,  obręb Starczanowo.


W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zapoznać się można w godzinach pracy urzędu: poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00, w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa  Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.