BURMISTRZ  MIASTA I GMINY NEKLA

na podstawie art. 11  ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity : Dz. U. z 2014r.  poz. 1202)

OGŁASZA  NABÓR  NA 

 
STANOWISKO  REFERENTA DS.  PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA
w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10

1. Wymagania niezbędne :

1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie wyższe – preferowane kierunki:
a) administracja,
b) prawo,
c) planowanie przestrzenne,
d) ochrona środowiska,
6) wiedza i znajomość przepisów w zakresie:
a) samorządu gminnego,
b) postępowania administracyjnego,
c) planowania i zagospodarowania przestrzennego,
d) prawa budowlanego,
e) ochrony środowiska,
7) biegła znajomość pracy na komputerze,
8) systematyczność,
9) gotowość podjęcia pracy od 01.04.2015 r.

2. Wymagania dodatkowe: mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

Zadania podstawowe:

1) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
2) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
3) prowadzenie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
4) prowadzenie postępowania w sprawie wydawania decyzji środowiskowych,
5) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów i prowadzenie nowych nasadzeń.


4. Wymagane dokumenty aplikacyjne :
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) oryginał kwestionariusza osobowego ( druk kwestionariusza jest umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: www.nekla.pl ),
4) kserokopie świadectw pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
6) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach,
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowania karne,
9) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru.

5. Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z :
1) napisem: „Nabór na wolne stanowisko pracy”,
2) wskazaniem nazwy stanowiska pracy

należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla bądź przesłać przesyłką pocztową na adres : Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10 62-330 Nekla  –
w  terminie  do dnia  02.03.2015 r.

O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata. 
 
6. Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia
z przyczyn formalnych.

7. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla w dniu 04.03.2015 r.

8. Konkurs  przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się :
1) wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,
2) postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez :
a) ocenę  merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych,
b) rozmowę kwalifikacyjną.
        
Nekla, dnia 16.02.2015r.

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla

Karol Balicki