BURMISTRZ  MIASTA I GMINY NEKLA

na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2014r. , poz. 1202)

OGŁASZA  NABÓR  NA 


STANOWISKO
 SEKRETARZA MIASTA I GMINY NEKLA


1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie wyższe,
6) umiejętność biegłej obsługi komputera zakresie podstawowych programów pakietu Office,
7) co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz.1202 t.j.), w tym co najmniej 2 letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art.2 w/w ustawy oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,
8) brak przynależności do partii politycznej,
9) znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej, finansów publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa zamówień publicznych, prawa pracy, przepisów podatkowych.

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość charakterystyki Miasta i Gminy Nekla,
2) znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Nekla oraz jednostek organizacyjnych,
3) umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
4) wysoka kultura osobista,
5) odporność na stres,
6) kreatywność, samodzielność, inicjatywa,
7) dyspozycyjność,
8) zdolność podejmowania decyzji.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Zadania podstawowe:
1) ustalanie szczegółowych zasad organizacji pracy Urzędu i realizacja polityki osobowej w Urzędzie,
2) kształtowanie sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej oraz zapewnienie właściwego obiegu informacji w Urzędzie,
3) prowadzenie spraw związanych z organizacją pracy Urzędu, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji,
4) przygotowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych, dotyczących organizacji pracy Urzędu,
5) czuwanie nad prawidłową obsługą mieszkańców w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, przestrzeganiem jednolitych zasad postępowania oraz terminowym załatwianiem spraw,
6) prowadzenie spraw związanych z nadzorowaniem służby przygotowawczej pracowników Urzędu,
7) opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów,
8) prowadzenie spraw związanych z kontrolą zarządczą,
9) koordynowanie wykonywania zadań wynikających z aktów prawnych organów Gminy,
10) koordynacja i organizacja spraw związanych ze spisami,
11) rozwijanie i koordynowanie procesu informatyzacji Urzędu,
12) wykonywanie wszelkich czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza, niezastrzeżonych dla Przewodniczącego i Rady,
13) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad stanowiskami wydzielonymi:
- stanowisko ds. Organizacyjnych i Obsługi Klientów,
- stanowisko ds. Informatyki,
- stanowisko ds. Obywatelskich, Wojskowych i Obrony Cywilnej,
- stanowisko ds. Oświaty,
- kierowca autobusu gminnego,
- sprzątaczka,
- pracownik gospodarczy.
14) prowadzenie spraw związanych z wyposażeniem Urzędu w sprzęt przeciwpożarowy,
15) nadzór nad działalnością OSP działającej na terenie Gminy,
16) prowadzenie ewidencji pojazdów i sprzętu jednostek OSP na terenie Gminy,
17) rozliczanie kierowców Ochotniczej Straży Pożarnej z kart drogowych,
18) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

4.  Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) oryginał kwestionariusza osobowego (druk kwestionariusza jest umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej:  nekla.nowoczesnagmina.pl),
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy),
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
6) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych  i umiejętnościach,
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowania karne,
9) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz.1182) – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru.

  5.  Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z:
- napisem: „Nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Nekla”,

 należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla bądź przesłać przesyłką   pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10 62-330 Nekla  –
w  terminie  do dnia  12.02.2015 r.

O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata. 

 6.  Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez  rozpatrzenia z przyczyn formalnych.

 7. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla w dniu 13.02.2015 r.

 8.  Konkurs  przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się:
1) wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,
2) postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez:
a) ocenę  merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych,
b) rozmowę kwalifikacyjną.

Nekla,dnia 30.01.2015r.                                                  

 Burmistrz Miasta i Gminy Nekla

 Karol Balicki