OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nekla
oraz opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), oraz stosownie do art. 39, art. 40, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)  i po podjęciu przez Radę Miejską Gminy Nekla uchwały nr XXXVI/315/2014 z dnia 30 października 2014 r. zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia:

* zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nekla uchwalonego w dniu 15 lutego 2001 r., uchwałą nr XX/175/2001 Rady Miejskiej Gminy Nekla, zmienionego uchwałą z 22 czerwca 2009 r. Nr XXVI/190/2009 oraz uchwałą z 27 stycznia 2011r. Nr IV/11/2011.

oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Zainteresowani mogą składać wnioski  do studium  oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla
- za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:  nekla@nekla.pl
-  w formie ustnej do protokołu składanych wniosków w Nekli , ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla
w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy


                                                                                         Burmistrz Miasta i Gminy Nekla