BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA

na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2014r. , poz. 1202)

OGŁASZA NABÓR NA


STANOWISKO
 PODINSPEKTOR DS. PROMOCJI, KULTURY, POŻYTKU PUBLICZNEGO, ZDROWIA i SPORTU


1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie wyższe, preferowane kierunki to: administracja, marketing, reklama lub związane z organizacją szeroko pojętej kultury,
6) biegła znajomość obsługi komputera, w tym programu do obróbki zdjęć,
7) dyspozycyjność,
8) odporność na stres,
9) gotowość podjęcia pracy od 01.02.2015 r.

2. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie na podobnym stanowisku (preferowane min. 1 rok),
2) samodzielność, komunikatywność, dobra organizacja pracy, kreatywność,
3) znajomość języka obcego będzie dodatkowym atutem.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Zadania podstawowe:
1) Gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promocyjnych Gminy na zewnątrz,
2) Współpraca oraz prowadzenie ewidencji stowarzyszeń działających na terenie Gminy, a także prowadzenie zdań związanych z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
3) Przygotowywanie i organizacja imprez kulturalno-sportowych na terenie Gminy,
4) Współpraca z Nekielskim Ośrodkiem Kultury,
5) Propagowanie zachowań prozdrowotnych,
6) Redagowanie artykułów do Przeglądu Nekielskiego oraz prowadzenie dokumentacji fotograficznej dotyczącej Gminy Nekla,
7) Prowadzenie spraw związanych z ustawą o sporcie i działalnością Miejsko-Gminnej Rady Sportu,
8) Współpraca ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi Gminy,
9) Przygotowanie, nadzór i opieka nad programem „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży w Gminie Nekla”,
10) Nadzór i opieka nad obiektami sportowymi .

4. Wymiar czasu pracy – pełen etat.

5.  Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) oryginał kwestionariusza osobowego (druk kwestionariusza jest umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: nekla.nowoczesnagmina.pl),
4) kserokopie świadectw pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
6) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych  i umiejętnościach,
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowania karne,
9) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zmianami) – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru.

  6.  Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z:
1) napisem: „Nabór na wolne stanowisko pracy”,
2) wskazaniem nazwy stanowiska pracy,

należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla bądź przesłać przesyłką pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10 62-330 Nekla – w terminie do dnia 16.01.2015 r.

O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata.

 7.  Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez  rozpatrzenia z przyczyn formalnych.

 8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla w dniu 19.01.2015 r.

 9.  Konkurs przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się:
1) wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,
2) postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez :
a) ocenę merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych,
b) rozmowę kwalifikacyjną. 

    Burmistrz Miasta i Gminy Nekla

          Karol Balicki