OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zawiadamia,

że 10 grudnia 2014 r. została wydana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nekli decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 27 obręb Podstolice, gm. Nekla oraz dz. nr geod. 5/3, 5/2 obręb Opatówko, gm. Nekla.
 W związku z powyższym informujemy, że od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nekla, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

       Burmistrz Miasta i Gminy Nekla
             Karol Balicki