OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zawiadamia,

że 24 listopada 2014 r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej  w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sali gimnastycznej z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół wraz z przebudową istniejącej kotłowni olejowej  w Zasutowie, działki nr ewid. 217/8 i 218/4 .
 W związku z powyższym informujemy, że na niniejsze postanowienie stronom przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nekla w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

       Burmistrz Miasta i Gminy Nekla
             Karol Balicki