OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w Starczanowie, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 206/1 i 207/6 - w zakresie działek po podziale nr ewid. 206/4 i 206/1wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. Nr z 2012r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. 2013 poz. 1235 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Gminy Nekla Nr XXVII/228/2013 z dnia 26.09.2013 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Starczanowie, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 206/1 i 207/6 - w zakresie działek po podziale nr ewid. 206/4 i 206/1wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od  05.12.2014 r. do 29.12.2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla, ul Dworcowa 10  62-330 Nekla w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15.12.2014 o godz. 12°° w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla ul Dworcowa 10

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu miejscowego wyłożonego wspólnie z prognoza oddziaływania na środowisko może wnieść każdy, kto kwestionuje przyjęte ustalenia. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Miasta i Gminy Nekla ul Dworcowa 10 62-330 Nekla (e-mail: m.gibowski@gminanekla.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12. 01 2015 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Burmistrz Miasta i Gminy Nekla


Burmistrz Miasta i Gminy Nekla