WYKAZ

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA
PODAJE DO WIADOMOŚCI, ŻE ZAMIERZA ODDAĆ W DZIERŻAWĘ W TRYBIE PRZETARGOWYM:

nieruchomość będącą własnością Gminy Nekla.

Przedmiotem dzierżawy będzie nieruchomość położona w obrębie Nekielka, gm. Nekla, oznaczona, jako:

1. Działki nr 14/3 i 14/5 – arkusz mapy ewidencyjnej nr 1, o łącznej powierzchni 1,1298 ha. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1F/00015279/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą we Wrześni.
Nieruchomość jest niezabudowana.
Teren, na którym zlokalizowane są ww. działki objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Nekielka zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Nekla nr XXXI/243/2001 z dnia 28.12.2001 r. opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 37, poz. 1100 z 07.03.2002 r.  Zgodnie z nim działka nr 14/3 przeznaczona jest pod tereny usług, natomiast działka nr 14/5 przeznaczona jest pod pola uprawne, łąki i pastwiska oraz tereny zadrzewień.
Stawka wywoławcza dzierżawy rocznej wynosi 1020,00 zł.

Uwaga: Niezależnie od obowiązku zapłaty czynszu Dzierżawca zobowiązany jest ponosić wszelkie opłaty związane z dzierżawionym gruntem. Czynsz dzierżawny płatny będzie do 31 października każdego roku dzierżawy, przelewem na wskazany w fakturze numer rachunku bankowego. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego podwyższenia wysokości wskazanej wyżej stawki czynszu dzierżawy w oparciu o  Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Nekla.
Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, tel. 061 4373 193 – P. Wojciech Pilch.