OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zawiadamia, że na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nekli wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 27 obręb Podstolice, gm. Nekla oraz dz. nr geod. 5/3, 5/2 obręb Opatówko, gm. Nekla
 W związku z powyższym informujemy strony postępowania, że mogą w Urzędzie Miasta  i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10,  pok. 14 w poniedziałki w godz. 8-16, w pozostałe dni tygodnia od 7-15 zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym oraz zgłosić wnioski dowodowe lub ewentualne uwagi i zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

       Burmistrz Miasta i Gminy Nekla
             Karol Balicki