O b w i e s z c z e n i e
Starosty Wrzesińskiego
z dnia 8 października 2014 r.
o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę

Starosta Wrzesiński na podstawie  art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.  1235 ze zm.),

podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 8 października 2014 r. została wydana decyzja nr 701/2014, znak: WB.6740.564.2014, o zmianie ostatecznej decyzji starosty wrzesińskiego nr 490/2013 znak: WB.6740.338.2013 z dnia 31 lipca 2013 r., o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.:

ZESPÓŁ ELEKTROWNI WIATROWYCH WRZEŚNIA
etap I – budowa elektrowni wiatrowych i układu komunikacyjnego

obejmującej budowę:
-  czterech wolnostojących elektrowni wiatrowych o mocy 2,5 MW każda /kat. obiektu XXIX/,
-  czterech zjazdów publicznych z dróg /kat. obiektu IV/,
-  tymczasowego utwardzenia terenu na drogach publicznych,
-  dróg wewnętrznych i placów,  

na działkach oznaczonych numerami ewid.:
dz. 102/8, 104/6, 101/1, 19/3, 105, 100/2, obręb Podstolice,
dz. 12, obręb Chwałszyce,

wydaną dla DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o., ul. Odzieżowa 12c/1, 71-502 Szczecin i przeniesioną decyzją nr 372/2014 znak: WB.6740.351.2014 z dnia 6 czerwca 2014 r. na rzecz EW Niechanowo Sp. z o.o., ul. Odzieżowa 12c/1, 71-502 Szczecin.
Zakres zmian:
-  zgodnie z projektem zamiennym.

Obszar oddziaływania obiektu objęty zakresem zmian obejmuje działki oznaczone numerami ewid.: dz.104/6, 104/7, 102/8, 102/9, 101/1, 101/2, 19/13, 19/14, 105, 100/2, obręb Podstolice, dz.12, obręb Chwałszyce.
Pozostałe warunki pozwolenia na budowę z dnia 31 lipca 2013 r. nr 490/2013, znak: WB.6740.338.2013 nie ulegają zmianie.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zapoznać się można w godzinach pracy urzędu: poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00, w Wydziale Budownictwa Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.