Aktualne informacje (2016 r.):
Gmina Nekla wraz z gminami powiatu wrzesińskiego i gnieźnieńskiego w 2008 roku zawarły porozumienie międzygminne, którego celem jest „stworzenie systemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie” (gmina Gniezno). Od lipca 2015 roku odpady z terenu Gminy Nekla trafiają  do  Zakładu  Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

Gminne wysypisko odpadów komunalnych czyli odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne, znajdujące się w Starczanowie, funkcjonowało od 1993 r. do 2012 r.. Z dniem 1 grudnia 2012 r. wysypisko zostało zamknięte.

Z dniem 1 lipca 2013 r. Gminy przejęły obowiązek zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców w zamian za uiszczoną opłatę. Na terenie Gminy Nekla opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczana jest zależnie od ilości osób znajdujących się w gospodarstwie domowym. Za prowadzenie segregacji odpadów mieszkańcy ponoszą niższą opłatę od opłaty za odpady komunalne niesegregowane czyli zmieszane. Opłata ta została uchwalona w wysokości:
- 15,00 zł od mieszkańca za odpady zbierane w sposób selektywny, 
-21,00 zł od mieszkańca za odpady niesegregowane tzw. zmieszane.
Dla gospodarstw wieloosobowych uchwalono obniżenie stawki opłat.
Odpady z terenu Gminy Nekla wywożone są na czynne składowiska wskazane w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego.