OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zawiadamia,

że 11 września 2014 r. została wydana EW Niechanowo Sp. z o.o. decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na na budowie dwóch elektroenergetycznych linii kablowych SN 15 kV i linii telesterowniczych przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 102/8, 102/9, 102/6, 101/2, 101/1, 104/6, 104/7, 104/2, 104/1, 19/13, 19/14, 100/2 obręb Podstolice, gm. Nekla.
 W związku z powyższym informujemy, że od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nekla, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

       Burmistrz Miasta i Gminy Nekla
             Karol Balicki