Ogłoszenie
Burmistrz Miasta i Gminy Nekla
ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu „Programu współpracy Miasta i Gminy Nekla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2015-2018.”
 

Na podstawie §4 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr XXXVII/277/2010 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 30 września 2010 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu współpracy Miasta i Gminy Nekla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015-2018”:
Konsultacje odbędą się w okresie od 22 września  do 6 października 2014 r. w formie przyjmowania uwag i opinii na piśmie na formularzu konsultacji, który – podobnie jak projekt Programu – będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Nekla www.nekla.pl, w zakładce „Pożytek publiczny” oraz bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10 62-330 Nekla. Wypełniony formularz można przekazać:
1. pocztą na adres:
      Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla,
1. osobiście do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10,
2. drogą elektroniczną na adres: nekla@nekla.pl
Uwagi i opinie z datą wpływu po 6 października 2014 r. nie będą rozpatrywane.