Obwieszczenie
Starosty Wrzesińskiego
z dnia 12 września 2014 r.


Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 29, art. 39 ust. 1 pkt 2 – 6  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r., Nr 199, poz.1227, z późn. zm.) w związku z art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U z 2014 r., poz. 1153)

podaję

do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu następujących dokumentów:
1. Projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych, położonych na obszarze gmin: Września, Nekla, Kołaczkowo i Miłosław (zwanych dalej w skrócie UPUL)
2. Prognozę oddziaływania na środowisko (zwaną dalej Prognozą) projektów UPUL dla lasów położonych w gminie Miłosław i w obrębie ewidencyjnym Spławie w gminie Kołaczkowo.

Zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektów UPUL można składać w terminie 30 dni tj. od dnia
15 września 2014 r. do dnia 14 października 2014 r. we właściwych terenowo gminach.

Uwagi i wnioski w sprawie Prognozy oddziaływania na środowisko projektów UPUL dla lasów położonych w gminie Miłosław i w obrębie ewidencyjnym Spławie w gminie Kołaczkowo. można składać w terminie 21 dni tj. od dnia 15 września 2014 r. do dnia 6 października 2014 r., pisemnie we właściwych gminach oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni w Referacie Środowiska
i Rolnictwa ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. nr 4, osobiście, drogą pocztową lub mailową
(na adres: iwona.michalak@)wrzesnia.powiat.pl).

Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminów zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Wrzesiński.

Projekty w/w dokumentów nie mają oddziaływania transgranicznego.