OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zawiadamia,

że 8 września 2014 r. została wydana dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 451/3, 441/10, 441/15, 438/4, 439/2, 1263/2, 435/2, 434/2, 433/2, 432/2, 431/2 obręb Nekla, gm. Nekla.
 W związku z powyższym informujemy, że od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nekla, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

       Burmistrz Miasta i Gminy Nekla
             Karol Balicki