Zaopatrzenie w wodę
Zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków regulują przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437).

Na terenie gminy zadania te są realizowane przez Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Nekli.

Mieszkańcy gminy zaopatrywani są w wodę za pomocą trzech stacji uzdatniania wody, które eksploatują mioceńskie warstwy wodonośne.

Stacja uzdatniania Wody w Nekli o wydajności 73 m3/h zaopatruje miejscowości: Nekla, Kokoszki, Stępocin, Gąsiorowo, Starczanowo, Nekielka, Gierłatowo, Barczyzna.

Stacja uzdatniania wody w Targowej Górce o wydajności 34 m3/h zaopatruje miejscowości: Targowa Górka, Mała Górka, Chwałszyce, Mystki, Racławki.

Stacja uzdatniania wody w Podstolicach o wydajności 26 m3/h zaopatruje miejscowości: Podstolice, Opatówko, Zasutowo.

Ilość wody produkowanej dla potrzeb mieszkańców gminy to obecnie około 330 tyś m3/rok.

Odprowadzenie ścieków

Na terenie gminy Nekla systemem kanalizacji sanitarnej objęta jest miejscowość Nekla oraz część miejscowości Starczanowo, której mieszkańcy odprowadzają ścieki do oczyszczalni zlokalizowanej przy ul. Nad Maskawą.

Oddana do użytku w roku 2012 mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia posiada średnią przepustowość 550 m3/dobę. Oczyszcza obecnie około 125 tyś. m3 z czego około 15 tyś dostarczana jest taborem asenizacyjnym.
Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Maskawy.

Wysokość cen i stawek za pobraną wodę i odprowadzane ścieki określana jest w taryfie zatwierdzanej decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na okres trzech lat. Obecna taryfa obowiązuje do 7 czerwca 2021 roku.