OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zawiadamia, że na wniosek ENEA Operator sp. z o.o. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN 15 kV, budowie stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV, budowie linii napowietrznej nN 0,4 kV, budowie linii kablowej nN 0,4 kV przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 7/3, 37/2, 38/4, 44/1, 46/2, 59, 64/1, 64/2, 64/3, 64/5, 64/7, 64/9, 68/1, 79/1, 85/2, 86/1, 89, 90, 92/1, 92/2, 93 obręb Stępocin, gm. Nekla.
 W związku z powyższym informujemy strony postępowania, że mogą w Urzędzie Miasta  i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10,  pok. 14 w poniedziałki w godz. 8-16, w pozostałe dni tygodnia od 7-15 zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym oraz zgłosić wnioski dowodowe lub ewentualne uwagi i zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

       Burmistrz Miasta i Gminy Nekla
             Karol Balicki