ZZ.271.10.2014           

Nekla, dnia 01.08.2014r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (j.t. Dz.U.2013.907 ze zm.) zawiadamia się, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej wewnętrznej w m. Zasutowo ul. Polna od km 0+000 do km 0+388”:

została wybrana oferta złożona przez:

Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk
Kokoszki 25
62-330 Nekla

Uzasadnienie wyboru oferty:
Złożona przez powyższą Firmę oferta zawiera najniższą cenę ryczałtową 184 174,17 zł brutto. W wyniku oceny przez Zamawiającego niniejsza oferta otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 pkt. Jednocześnie niniejsza oferta jest zgodna z SIWZ.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli również:

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „BUD-
MIX” Tynki, Posadzki Michał Nowaczyk
ul. Parkowa 4/2
62-220 Niechanowo
Oferta otrzymała 92,51 pkt.

2. Konsorcjum:
Lider – Firma Budowlano – Remontowo – Drogowa Dariusz Białobrzycki
Os. Kazimierza Wielkiego 14a/1
62-200 Gniezno
Partner – Firma Usługowo – Handlowa „ANNA” Anna Białobrzycka
Ul. Wodna 18
62-200 Gniezno
Oferta otrzymała 70,64 pkt.

3. Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski
Psary Małe
ul. Krótka 1a
62-300 Września
Oferta otrzymała 75,98 pkt.

4. Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier
ul. Wiosny Ludów 58
62-330 Nekla
Oferta otrzymała 80,69 pkt.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni (tj. nie wcześniej niż 07.08.2014r.) od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli niniejsze zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 (tj. faksem lub drogą elektroniczną z niezwłocznym potwierdzeniem faktu jego otrzymania) albo 10 dni – jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób.


Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego Zawiadomienia faksem (61/438-64-90) lub drogą elektroniczną (k.zaworska@gminanekla.pl).

 

z up. Burmistrza
Anna Mizgajska
Zastępca Burmistrza

 

 

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „BUD-MIX” Tynki, Posadzki Michał Nowaczyk
ul. Parkowa 4/2; 62-220 Niechanowo
2. Konsorcjum:
Lider – Firma Budowlano – Remontowo – Drogowa Dariusz Białobrzycki
Os. Kazimierza Wielkiego 14a/1; 62-200 Gniezno
Partner – Firma Usługowo – Handlowa „ANNA” Anna Białobrzycka
ul. Wodna 18; 62-200 Gniezno
3. Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk
Kokoszki 25; 62-330 Nekla
4. Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski
Psary Małe, ul. Krótka 1a; 62-300 Września
5. Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier
ul. Wiosny Ludów 58, 62-330 Nekla
6. a/a     


Osoba do kontaktu:
Katarzyna Zaworska
tel. 61/437-31-75
e-mail: k.zaworska@gminanekla.pl