OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Wiosny Ludów i Dworcowej w Nekli zatwierdzonego uchwałą nr VIII/46/2011 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 20 grudnia 2012r. 
 oraz opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), oraz stosownie do art. 21 ust.1, art. 39, art. 40, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)  i po podjęciu przez podjęciu przez Radę Miejską Gminy Nekla uchwały nr XXI/169/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia:

zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Wiosny Ludów i Dworcowej w Nekli zatwierdzonego uchwałą nr VIII/46/2011 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 20 grudnia 2012r. 

oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Zainteresowani mogą składać wnioski   do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego  i do prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla
- za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:  nekla@nekla.pl
- w formie ustnej do protokołu składanych wniosków w Nekli , ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla
w terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy

 

                                                                                                                                                                 Burmistrz Miasta i Gminy Nekla