Na terenie gminy znajdują się następujące obiekty elektroenergetyczne, których właścicielem są Polskie Sieci Elektroenegetyczne S.A.:

a) fragment linii 220 kV relacji Pątnów - Czerwonak, przebiegającej przez północne tereny gminy,

b) fragment linii 220kV relacji Konin - Plewiska, przebiegającej przez południowe tereny gminy.

Linie te są ważnymi elementami sieci przesyłowej krajowego systemu elektroenergetycznego i pozwalają na wyprowadzenie znacznej mocy elektrycznej z elektrowni Pątnów i Konin. Moc ta dostarczana do stacji 220/110 kV przesyłana jest poprzez sieć dystrybucyjną także do odbiorców bytowo-komunalnych i przemysłowych znajdujących się na terenie gminy Nekla.

Przez obszar gminy przebiegają również linie wysokiego napięcia 110 kV oraz linie średniego napięcia 15 kV, których właścicielem jest Energetyka Poznańska S.A.:

- linia 110 kV relacji Września - Swarzędz wraz ze stacją rozdzielczą 110/15 kV w rejonia Starczanowa,

- linia 110 kV relacji Września - Miłosław.

Linie średniego napięcia 15 kV zasilają stacje transformatorowe 15/0,4 kV rozmieszczone w mieście i na terenie wsi. Przy pomocy tych stacji napięcie 15kV transformatorowane jest na niskie napięcie 380 V i 220 V a więc takie, na jakim pracują urządzenia odbiorcze w większości konsumentów energii elektrycznej.