O b w i e s z c z e n i e
Starosty Wrzesińskiego
z dnia 11 czerwca 2014 r.
o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę

Starosta Wrzesiński na podstawie  art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.  1235 ze zm.),

podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 11 czerwca 2014 r. została wydana decyzja nr 381/2014, znak: WB.6740.258.2014,
o pozwoleniu na budowę dla:
PRZEBUDOWY  NAPOWIETRZNEJ  SIECI  ELEKTROENERGETYCZNEJ  WN 110 kV
/kat. obiektu XXVI/

na działkach oznaczonych nr ewid.: 327, 323, 61/4, 60/9, 60/8, 60/7, obręb Sokołowo, 202/3, 203/2, 204/2, 204/1, 146/2, 34/5, 34/6, obręb Psary Polskie, 21/2, 5/1, 6/3, 6/4, 12/8, 12/9, 12/2, 18/6, 18/9, 23/13, 24/1, 24/3, 24/4, 20/3, 27, 26, 31, 73/1, 73/3, 73/5, 74, 75/1, 75/2, 76, 77, 78, 79, 80/4, 80/3, 81/2, 82/1, 82/4, 82/5, 83, 84/24, 146/2, 84/28, 84/9, 64/3, 87/1, 88/1, 87/2, 87/4, obręb Przyborki, 45/1, 46, 47, 48, 57, 52/6, 24/1, 22/1, 19/2, 18/10, 18/11, obręb Chociczka, 20/5, 20/2, 16, 15, obręb Żerniki, 135, 119, 134, 110/1, 110/2, 111, 112/1, 112/2, 109, 108, 102/1, 100/1, 98/6, 98/7, 98/8, 98/9, 106, 8/16, 8/18, 8/20, 92/4, 12/6, 17/5, obręb Chocicza Wielka, 94, 95, 93, 92/4, 91, 99, 100, 101, 20, 19, 5/4, 6/1, 6/3, 4, 2, 3, obręb Racławki, 284, 285, 286, 297/3, 301, 300, 299, 298, obręb Targowa Górka, 112, 111, 92, 93, 94, 95, 77, 71, 212, 68, 9, 10, 12, 11, 13, 14, 16, 22, 17, 23, 28, 145/1, 29, obręb Mystki, 124, 123/2, 125, 126/6, 126/4, 25, obręb Pałczyn, 5, 4, 2, 1, obręb Miłosław.       

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zapoznać się można w godzinach pracy urzędu: poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00, w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa  Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.