O b w i e s z c z e n i e
Starosty Wrzesińskiego
z dnia 6 maja 2014 r.
o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę

Starosta Wrzesiński na podstawie  art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.  1235 ze zm.),

podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 6 maja 2014 r. została wydana decyzja nr 280/2014, znak: WB.6740.200.2014,
o pozwoleniu na budowę

WĘZŁA  BETONIARSKIEGO  Z  INFRASTRUKTURĄ  TOWARZYSZĄCĄ
/kat. obiektu XVIII, XIX/

obejmującej budowę:
- hali mieszalni masy betonowej z mieszalnikiem, koszem zasypowym i stacją kruszyw z trzema
 zbiornikami,
-  dwóch silosów na cement,
-  zbiornika osadczego na popłuczyny,
-  utwardzonego podjazdu do stacji kruszyw,
-  instalacji: wodociągowej, energetycznej zasilania obiektu i kanalizacyjnej,
-  utwardzenia placu manewrowego i ciągów komunikacyjnych
   oraz przebudowę budynku zaplecza socjalno – sanitarnego
na działkach oznaczonych numerami ewid.: 720, 716, 717, obręb Nekla.
Obszar oddziaływania obiektu obejmuje teren działek oznaczonych nr ewid.: 720, 716, 717, 718, 719, 721, 725, obręb Nekla.
W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zapoznać się można w godzinach pracy urzędu: poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00, w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa  Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.