OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Starczanowie, obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 206/1 i 207/6 zatwierdzonego uchwałą nr XVIII/131/2012 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 września 2012r. 
 oraz opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami), oraz stosownie do art. 21 ust.1, art. 39, art. 40 ,art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zmianami)  i po podjęciu przez podjęciu przez Radę Miejską Gminy Nekla uchwały nr XXXVII/228/2013 z dnia 26 września 2013r. zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia:

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Starczanowie, obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 206/1 i 207/6 zatwierdzonego uchwałą nr XVIII/131/2012 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 września 2012r.

oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Zainteresowani mogą składać wnioski   do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego  i do prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski mogą być wnoszone:
-? w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla
-? za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:  nekla@nekla.pl
-? w formie ustnej do protokołu składanych wniosków w Nekli , ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla
 w terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla