Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Przywrócenie do właściwego stanu technicznego istniejącej drogi na działkach nr 157/2, nr 308 i nr 309 oraz przywrócenie do właściwego stanu technicznego drogi - ciągu pieszo - rowerowego na działce nr

ZZ.271.5.2014           
Nekla, dnia 10.03.2014r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (j.t. Dz.U.2013.907 ze zm.) zawiadamia się, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przywrócenie do właściwego stanu technicznego istniejącej drogi na działkach nr 157/2, nr 308 i nr 309 oraz przywrócenie do właściwego stanu technicznego drogi – ciągu pieszo – rowerowego na działce nr 154 nieruchomości położonych w miejscowości Targowa Górka, gm. Nekla”:

została wybrana oferta złożona przez:

STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków

Uzasadnienie wyboru oferty:
Złożona przez powyższą Firmę oferta zawiera najniższą cenę ryczałtową 276 388,87 zł brutto. W wyniku oceny przez Zamawiającego niniejsza oferta otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 pkt. Jednocześnie niniejsza oferta jest zgodna z SIWZ.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli również:

1.Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane TYNK-BUD Adam Żabierek
Święte 10
62-511 Kramsk
Oferta otrzymała 60,08 pkt.

2.Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier
ul. Wiosny Ludów 58
62-330 Nekla

Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Na wezwanie przez Zamawiającego do uzupełnienia dokumentów Wykonawca złożył uzupełnienie po wyznaczonym terminie. Ponadto w załączonych do uzupełnienia dokumentach brak dokumentu potwierdzającego wartość wykonanych robót związanych z budową nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową, jaką wykonawca wskazał w wykazie robót. Zamawiający określił w warunkach udziału w postępowaniu, że wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi wykazać, że wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na ułożeniu warstw z betonu asfaltowego wraz z podbudową, którego wartość wynosiła minimum 250 tys. zł brutto. Wykonawca załączył do oferty referencje potwierdzające, że wykonał inwestycję polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz drogi. W zakresie prac wykonanych w ramach ww. inwestycji wskazano, że wykonawca wykonał powierzchnię z masy asfaltowej – 4794 m2, jednak z referencji nie wynika jaka wartość dotyczyła zakresu związanego z powierzchnią z masy asfaltowej. Natomiast wykonawca w wykazie robót określił, iż wartość nawierzchni asfaltowej wyniosła 980 tys. zł. W związku z brakiem potwierdzenia, że roboty obejmowały również podbudowę oraz braku potwierdzenia wskazanej wartości w referencjach, zamawiający wezwał do uzupełnienia powyższych informacji. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnień złożył ponownie wykaz robót, w którym określił wartość robót związanych wyłącznie z budową nawierzchni z masy asfaltowej z podbudową na 383 760 zł oraz dołączył ponownie te same referencje. Ponadto uzupełnienie złożył po wyznaczonym przez zamawiającego terminie.
W związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3.Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk
Kokoszki 25
62-330 Nekla
Oferta otrzymała 75,07 pkt.


Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni (tj. nie wcześniej niż 18.03.2014r.) od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli niniejsze zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 (tj. faksem lub drogą elektroniczną z niezwłocznym potwierdzeniem faktu jego otrzymania) albo 10 dni – jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób.


Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego Zawiadomienia faksem (61/438-64-90) lub drogą elektroniczną (k.zaworska@gminanekla.pl).


z up. Burmistrza
Anna Mizgajska
Zastępca Burmistrza

 

Otrzymują:

1.Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane TYNK-BUD Adam Żabierek
Święte 10; 62-511 Kramsk
2.Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier
ul. Wiosny Ludów 58, 62-330 Nekla
3.STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10; 05-800 Pruszków
Adres do korespondencji:
ul. Obornicka 235 B; 60-635 Poznań
4.Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk
Kokoszki 25; 62-330 Nekla
5.a/a     


Osoba do kontaktu:
Katarzyna Zaworska
tel. 61/437-31-75
e-mail: k.zaworska@gminanekla.pl 

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Zaworska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Zaworska
Data wprowadzenia:2014-03-10 12:46:55
Opublikował:Katarzyna Zaworska
Data publikacji:2014-03-10 12:54:20
Ostatnia zmiana:2014-03-10 12:54:34
Ilość wyświetleń:936

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij