Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Remont nawierzchni utwardzonej w m. Nekla (dz. 308/1, 269/3)

ZZ.271.4.2014           
Nekla, dnia 26.02.2014r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (j.t. Dz.U.2013.907 ze zm.) zawiadamia się, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont nawierzchni utwardzonej w m. Nekla (dz. 308/1, 269/3)”:

została wybrana oferta złożona przez:

Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK”
Marek Begier
ul. Wiosny Ludów 58
62-330 Nekla

Uzasadnienie wyboru oferty:
Złożona przez powyższą Firmę oferta zawiera najniższą cenę  81 871,30 zł brutto. W wyniku oceny przez Zamawiającego niniejsza oferta otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 pkt. Jednocześnie niniejsza oferta jest zgodna z SIWZ.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli również:

1.BADERA Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa Tadeusz Badera
Dalachów 354
46-325 Rudniki
Oferta otrzymała 85,12 pkt.

2.NOVER Tomasz Kaczmarek
ul. Książęca 19
61-361 Poznań
Oferta otrzymała 73,63 pkt.

3.WBR – SERWIS
Pakszyn 1B
62-250 Czerniejewo
Oferta otrzymała 86,45 pkt.

4.Firma Usługowo – Handlowa ANNA Anna Białobrzycka
ul. Wodna 18
62-200 Gniezno
Oferta otrzymała 88,89 pkt.

5.Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk
Kokoszki 25
62-330 Nekla
Oferta otrzymała 87,56 pkt.

6.Kompleksowe Układanie Kostki Brukowej KOSBRUK Mateusz Mikitow
Kopydłowo 5/1
62-270 Kłecko

Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Na wezwanie przez Zamawiającego do uzupełnienia dokumentów nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, gdyż nie przedstawił zaświadczenia z urzędu skarbowego potwierdzającego, że nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub aktualnego zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca do oferty dołączył zaświadczenie urzędu skarbowego potwierdzające, że na dzień 13.11.2013 nie posiada zaległości podatkowych, co oznacza, iż na dzień składania ofert (14.02.2013r.) niniejsze zaświadczenie było nie ważne (przekroczony termin 3 miesięczny). Na wezwanie przez Zamawiającego do uzupełnienia aktualnego na dzień składania ofert zaświadczenia z urzędu skarbowego wykonawca uzupełnił zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wystawione w dniu 17.02.2014 r. potwierdzające, że na dzień 17.02.2014 r. nie ujawniono zaległości podatkowych. W związku z powyższym Wykonawca na dzień składania ofert nie posiadał zaświadczenia z urzędu skarbowego potwierdzającego, że nie zalega z opłacaniem podatków i opłat.
W związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni (tj. nie wcześniej niż 04.03.2014r.) od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli niniejsze zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 (tj. faksem lub drogą elektroniczną z niezwłocznym potwierdzeniem faktu jego otrzymania) albo 10 dni – jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób.


Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego Zawiadomienia faksem (61/438-64-90) lub drogą elektroniczną (k.zaworska@gminanekla.pl).


z up. Burmistrza
Anna Mizgajska
Zastępca Burmistrza


Otrzymują:

1.BADERA Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa Tadeusz Badera
Dalachów 354; 46-325 Rudniki
2.Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier
ul. Wiosny Ludów 58, 62-330 Nekla
3.NOVER Tomasz Kaczmarek
ul. Książęca 19; 61-361 Poznań
4.WBR – SERWIS
Pakszyn 1B; 62-250 Czerniejewo
5.Firma Usługowo – Handlowa ANNA Anna Białobrzycka
ul. Wodna 18; 62-200 Gniezno
6.Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk
Kokoszki 25; 62-330 Nekla
7.Kompleksowe Układanie Kostki Brukowej KOSBRUK Mateusz Mikitow
Kopydłowo 5/1; 62-270 Kłecko
8.a/a     

Osoba do kontaktu:
Katarzyna Zaworska
tel. 61/437-31-75
e-mail: k.zaworska@gminanekla.pl 

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Zaworska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Zaworska
Data wprowadzenia:2014-02-26 11:00:41
Opublikował:Katarzyna Zaworska
Data publikacji:2014-02-26 11:04:03
Ostatnia zmiana:2014-02-26 11:04:19
Ilość wyświetleń:1009

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij