ZI.7011.98.2013   
Nekla, dnia 25.02.2014 r.

INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NEKLA

 Burmistrz Miasta i Gminy Nekla na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 r., Nr 19 poz. 115 z późn. zm. ) informuje o zamiarze przebudowy drogi gminnej w miejscowościach Nekla ( ul. Starczanowska ) i Starczanowo.
W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniony jest na zasadach uregulowanych w art. 7 – 7f ustawy o drogach publicznych.
Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres:
 Urząd Miasta i Gminy w Nekli
 ul. Dworcowa 10
 62-330 Nekla

 Jak stanowi art. 4 pkt 15a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowy elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
a) urządzeń infrastruktury technicznej związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Informuję ponadto, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r., podmiot który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty ( zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału ), jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

 


Do wiadomości:
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa