Burmistrz Miasta i Gminy Nekla ogłasza konkurs na „Animatora sportu dzieci i młodzieży w Gminie Nekla” na rok 2014.
Uchwała i Zarządzenie wraz z załącznikami do pobrania.

UWAGA!!!
WAŻNE INFORMACJE DO PROGRAMU
„ANIMATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY W GMINIE NEKLA” NA ROK 2014.

    1. Maksymalna kwota dotacji w ramach programu „Animator sportu dzieci 
        młodzieży w gminie Nekla” na rok 2014, wynosi 5.000,00 zł
    2. Ustala się kwotę 50zł  brutto za 1 godzinę zegarową trwania zajęć.
    3. Ustala się, że w ramach umowy Animator sportu będzie realizował zajęcia
        z częstotliwością nie mniejszą niż 1 raz w tygodniu, a pojedyncze zajęcia nie
        powinny być krótsze niż 60 minut.
    4. Pierwsza płatność nastąpi po przedstawieniu udokumentowanej, przeprowadzonej
        rekrutacji na zajęcia przynajmniej na łamach Przeglądu Nekielskiego lub na stronie
        internetowej UMiG (dotyczy pkt V.2 kryteriów).
    5. Zgłoszenia kandydatów w formie WNIOSKU, którego wzór stanowi integralną część
        regulaminu, należy składać w terminie do 7 lutego 2014 r. w Urzędzie Miasta i
        Gminy Nekla. Do wniosku kandydat zobowiązany jest dołączyć swój życiorys oraz
        kopie dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji. Do dnia 14 lutego 2014 r.
        kandydaci na animatorów zostaną poinformowani o ewentualnych uchybieniach
        formalnych dotyczących złożonych dokumentów. Termin składania poprawek
        formalnych przypada na dzień 21 lutego 2014 r.
        W przypadku przyznania kwoty niższej niż wnioskowana, należy w terminie do dnia
        7 marca 2014 r. złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli aktualizację
        harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji zadania, który stanowić będzie
        załącznik do umowy. Do dnia 21 marca 2014 r. Burmistrz Miasta i Gminy Nekla
        zawiera umowy z wybranymi Animatorami sportu, na okres od 24 marca do 17
        października 2014 r.