O b w i e s z c z e n i e
Starosty Wrzesińskiego
z dnia 29 listopada 2013 r.
o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę

Starosta wrzesiński na podstawie  art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.  1235),

podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 29 listopada 2013 r. została wydana decyzja nr 806/2013, znak: WB.6740.776.2013 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.

STACJA  DEMONTAŻU  POJAZDÓW

obejmującej budowę:
-  budynku stacji demontażu z zapleczem socjalno-biurowym /kat. obiektu XVII/,
-  zbiornika b/o na ścieki bytowe,
-  zbiornika odparowującego na ścieki technologiczne,
-  pozabudynkowych odcinków instalacji wodnej i kanalizacyjnej
 oraz utwardzenie placów i ciągów komunikacyjnych

na działce oznaczonej numerem ewid. 29/3, obręb Chwałszyce.

Obszar oddziaływania obiektu obejmuje teren działek oznaczonych nr ewid.: 29/3, 29/2, 29/4, obręb Chwałszyce.
W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zapoznać się można w godzinach pracy urzędu: poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00, w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa  Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.