OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. nr 199 poz. 1227 ogłaszam, że w sprawie:

* miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Barczyźnie dla działek nr ewid. 121/6, 122/2 oraz część działki nr ewid. 132/1

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniu  21 listopada 2013 roku została podjęta Uchwała Nr  XXIX/248/2013 Rady Miejskiej Gminy Nekla uchwalająca wymieniony dokument.
Z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko, informacją o udziale społeczeństwa w sporządzeniu ww. dokumentów o której mowa w art. 42 pkt. 2 i z podsumowaniem o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku można się zapoznać w Urzędzie  Miasta i Gminy w Nekli w godzinach od .800 do 14.00.


                 Burmistrz Miasta i Gminy Nekla