Burmistrz Miasta i Gminy w Nekli

informuje, że dnia 13.11.2013 r. została wydana dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. Oddział w Poznaniu, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia (poniżej 0,5 MPa) dn 90 PE na działkach o numerach ewid. nr 18, 21, 22, 46 obręb Nekla, 7/1, 1/1, 74/6, 74/10, 166, 73/12, 129/1, 79/4, 81/1, 95/2, 105/6, 118/7, 117/1, 118/8, 120/1, 122/1, 116/2, 123/2, 128/2, 138/2, 141/2, 129/2, 148/4, 148/14, 148/10, 148/8, 148/12, 151/6, 151/4, 155/3, 158/2 obręb Barczyzna.
 W terminie 14 dni od momentu ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji  w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla w godzinach urzędowania I piętro, pok. Nr 14 w godzinach urzędowania  tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00 (w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 16.00).