Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Budowę sali gimnastycznej z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w Zasutowie wraz z przebudową istniejącej kotłowni olejowej

ZZ.271.14.2013           
Nekla, dnia 18.10.2013r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z wniesionym przez Przedsiębiorstwo Budowlane Produkcyjno - Handlowe „HENBUD” Henryk Kaczor odwołaniem do Krajowej Izby Odwoławczej, które zostało uwzględnione (wyrok z dnia 16 września 2013 r., sygn. akt KIO 2118/13) zawiadamia się, iż czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz odrzucenia oferty odwołującego zostały unieważnione. Dokonano również powtórzenia czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty odwołującego.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz.U.2013.907) zawiadamia się, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę sali gimnastycznej z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w Zasutowie wraz z przebudową istniejącej kotłowni olejowej”:

została wybrana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Budowlane Produkcyjno – Handlowe
„HENBUD” Henryk Kaczor
ul. Wojtkowiaka 16
62-270 Kłecko

Uzasadnienie wyboru oferty:
Złożona przez powyższą Firmę oferta jest ofertą zgodną z SIWZ i zawiera najniższą cenę 2 877 978,43 zł brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
W wyniku oceny przez Zamawiającego niniejsza oferta otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 pkt.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli również:

1.Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „BUDOPOL-POZNAŃ” Sp. z o.o.
ul. Dziadoszańska 10
61-248 Poznań

Wykonawca nie wyraził w terminie związania ofertą zgody na dalsze przedłużenie związania ofertą i w związku z tym nie przedłużył okresu ważności wadium. W związku z powyższym na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  Wykonawca został wykluczony z postępowania.
Wykonawca wyraził zgodę na przedłużenie ważności oferty na prośbę Zamawiającego do dnia 20.09.2013 r. oraz wniósł wadium na przedłużony termin związania ofertą. Jednakże ze względu na złożone odwołanie przez Przedsiębiorstwo Budowlane Produkcyjno – Handlowe „HENBUD” Henryk Kaczor przedłużony termin związania ofertą okazał się nie wystarczający. Wykonawca nie skorzystał z możliwości samodzielnego dalszego przedłużenia terminu związania ofertą, a tym samym wadium.
W związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. NOWBUD Sp. z o.o.
Psary Małe
ul. Budowlana 4
62-300 Września

Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą. Wykonawca na prośbę Zamawiającego o przedłużenie ważności oferty, nie wyraził zgody.
Ponadto na wezwanie przez Zamawiającego nie dokonał w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie uzupełnienia brakujących dokumentów (tj. uzupełnienia wykazu robót załączonego do oferty o wszystkie roboty wykonane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert oraz wypełnienia wykazu robót z prawidłowo wskazanymi w referencjach datami wykonania robót; uzupełnienia brakujących zobowiązań (do oddania swojej osoby do dyspozycji Wykonawcy) osób wskazanych w wykazie osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, uzupełnienia brakującego potwierdzenia opłacenia polisy ubezpieczeniowej OC (I raty).
Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie tj. 3 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia nie wyraził zgody na poprawienie omyłek o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2, 5 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3; została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.PKOB WEGNER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dawniej Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Budownictwa WEGNER Spółka jawna)
Rudki 10
62-240 Trzemeszno

Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kosztorysie ofertowym brakuje pozycji 42 d.6 – branża budowlana „Wymurowanie kominów ponad dach z cegły klinkierowej”.
Ponadto Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W związku z brakiem możliwości dostosowania treści oferty do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż oferta podlegała odrzuceniu, Wykonawca nie został wezwany przez Zamawiającego do uzupełnienia dokumentów. W niniejszej ofercie brakuje: w załączonym do oferty wykazie robót wszystkich robót wykonanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, zobowiązań (do oddania swojej osoby do dyspozycji Wykonawcy) osób wskazanych w wykazie osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, oświadczenia o przedłużeniu ważności polisy OC na termin wskazany przez Zamawiającego w przypadku wyboru oferty. Powyższe dokumenty nie zostały uzupełnione, ze względu na fakt, iż oferta podlegała odrzuceniu ze względu na brakującą pozycję w kosztorysie ofertowym.
Ponadto w kosztorysie ofertowym zostały poprawione inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, na które Wykonawca nie wyraził zgody, gdyż nie został o nich powiadomiony ze względu na fakt, iż oferta podlegała odrzuceniu ze względu na brak pozycji w kosztorysie ofertowym.
W związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 oraz została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W związku z tym, iż odpis wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie wpłynął do Urzędu Miasta i Gminy Nekla w dniu 30.09.2013r., a Wykonawca nie złożył dalszego przedłużenia terminu związania ofertą oraz nie dokonał przedłużenia wadium (termin ważności do 20.09.2013 r.), oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 -  brak ważnego wadium. W związku z powyższym Zamawiający nie dokonywał ponownej oceny oferty Wykonawcy.

4.Firma Remontowo-Budowlana Piotr Szymański
ul. Ostatnia 35
60-102 Poznań
Oferta otrzymała 91,67 pkt.

5.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spochacz
Ruszkowo 7A
63-000 Środa Wielkopolska

Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kosztorysie ofertowym brakuje czterech pozycji Wyposażenia – Meble (szafa ubraniowa, regał szeroki, wysoki, biurko, regał do magazynowania drobnego sprzętu sportowego).
Ponadto Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W związku z brakiem możliwości dostosowania treści oferty do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż oferta podlegała odrzuceniu, Wykonawca nie został wezwany przez Zamawiającego do uzupełnienia dokumentów. W niniejszej ofercie brakuje: w załączonym do oferty wykazie robót wszystkich robót wykonanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert. Powyższy wykaz nie został uzupełniony, ze względu na fakt, iż oferta podlegała odrzuceniu ze względu na brakujące pozycje w kosztorysie ofertowym.
Ponadto w kosztorysie ofertowym zostały poprawione omyłki pisarskie oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, na które Wykonawca nie wyraził zgody, gdyż nie został o nich powiadomiony ze względu na fakt, iż oferta podlegała odrzuceniu ze względu na brak pozycji w kosztorysie ofertowym.
W związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 oraz została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W związku z tym, iż odpis wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie wpłynął do Urzędu Miasta i Gminy Nekla w dniu 30.09.2013r., a Wykonawca nie złożył dalszego przedłużenia terminu związania ofertą oraz nie dokonał przedłużenia wadium (termin ważności do 30.09.2013 r.), oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 -  brak ważnego wadium. W związku z powyższym Zamawiający nie dokonywał ponownej oceny oferty Wykonawcy.


Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni (tj. nie wcześniej niż 23.10.2013r.) od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli niniejsze zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 (tj. faksem lub drogą elektroniczną z niezwłocznym potwierdzeniem faktu jego otrzymania) albo 10 dni – jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób.


Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego Zawiadomienia faksem (61/438-64-90) lub drogą elektroniczną (k.zaworska@gminanekla.pl).

 

z up. Burmistrza
Anna Mizgajska
Zastępca Burmistrza

 

Otrzymują:
1.Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „BUDOPOL-POZNAŃ” Sp. z o.o.
ul. Dziadoszańska 10
61-248 Poznań
2.NOWBUD Sp. z o.o.
Psary Małe
ul. Budowlana 4
62-300 Września
3.PKOB WEGNER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dawniej Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Budownictwa WEGNER Spółka jawna)
Rudki 10
62-240 Trzemeszno
4.Firmę Remontowo-Budowlaną Piotr Szymański
ul. Ostatnia 35
60-102 Poznań
5.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spochacz
Ruszkowo 7A
63-000 Środa Wielkopolska
6.Przedsiębiorstwo Budowlane Produkcyjno-Handlowe „HENBUD” Henryk Kaczor
ul. Wojtkowiaka 16
62-270 Kłecko
7.a/a     

 

Osoba do kontaktu:
Katarzyna Zaworska
tel. 61/437-31-75
e-mail: k.zaworska@gminanekla.pl

Załączniki

Wybór oferty_2 (195kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Zaworska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Zaworska
Data wprowadzenia:2013-10-18 13:09:14
Opublikował:Katarzyna Zaworska
Data publikacji:2013-10-18 13:13:57
Ostatnia zmiana:2013-10-18 13:14:10
Ilość wyświetleń:1381

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij