Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Nekla informuje, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. Oddział w Poznaniu wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia (poniżej 0,5 MPa) dn 90 PE na działkach o numerach ewid nr 18, 21, 22, 46 obręb Nekla, 7/1, 1/1, 74/6, 74/10, 166, 73/12, 129/1, 79/4, 81/1, 95/2, 105/6, 118/7, 117/1, 118/8, 120/1, 122/1, 116/2, 123/2, 128/2, 138/2, 141/2, 129/2, 148/4, 148/14, 148/10, 148/8, 148/12, 151/6, 151/4, 155/3, 158/2 obręb Barczyzna.

W związku z powyższym informujemy strony postępowania, że mogą w Urzędzie Miasta  i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10,  pok. 14 w poniedziałki w godz. 8-16, w pozostałe dni tygodnia od 7-15 zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym oraz zgłosić wnioski dowodowe lub ewentualne uwagi i zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.