Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Budowę sali gimnastycznej z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w Zasutowie wraz z przebudową istniejącej kotłowni olejowej

ZZ.271.14.2013           
Nekla, dnia 28.08.2013r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz.U.2013.907) zawiadamia się, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w Zasutowie wraz z przebudową istniejącej kotłowni olejowej”:

została wybrana oferta złożona przez:

Firmę Remontowo-Budowlaną Piotr Szymański
ul. Ostatnia 35
60-102 Poznań

Uzasadnienie wyboru oferty:
Złożona przez powyższą Firmę oferta jest ofertą zgodną z SIWZ i zawiera najniższą cenę 3 139 559,23 zł brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
W wyniku oceny przez Zamawiającego niniejsza oferta otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 pkt.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli również:

1.Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „BUDOPOL-POZNAŃ” Sp. z o.o.
ul. Dziadoszańska 10
61-248 Poznań
Oferta otrzymała 80,06 pkt.

2.NOWBUD Sp. z o.o.
Psary Małe
ul. Budowlana 4
62-300 Września
Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą. Wykonawca na prośbę Zamawiającego o przedłużenie ważności oferty, nie wyraził zgody.
Ponadto na wezwanie przez Zamawiającego nie dokonał w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie uzupełnienia brakujących dokumentów (tj. uzupełnienia wykazu robót załączonego do oferty o wszystkie roboty wykonane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert oraz wypełnienia wykazu robót z prawidłowo wskazanymi w referencjach datami wykonania robót; uzupełnienia brakujących zobowiązań (do oddania swojej osoby do dyspozycji Wykonawcy) osób wskazanych w wykazie osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, uzupełnienia brakującego potwierdzenia opłacenia polisy ubezpieczeniowej OC (I raty).
Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie tj. 3 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia nie wyraził zgody na poprawienie omyłek o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2, 5 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3; została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.


3.PKOB WEGNER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dawniej Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Budownictwa WEGNER Spółka jawna)
Rudki 10
62-240 Trzemeszno
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kosztorysie ofertowym brakuje pozycji 42 d.6 – branża budowlana „Wymurowanie kominów ponad dach z cegły klinkierowej”.
Ponadto Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W związku z brakiem możliwości dostosowania treści oferty do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż oferta podlegała odrzuceniu, Wykonawca nie został wezwany przez Zamawiającego do uzupełnienia dokumentów. W niniejszej ofercie brakuje: w załączonym do oferty wykazie robót wszystkich robót wykonanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, zobowiązań (do oddania swojej osoby do dyspozycji Wykonawcy) osób wskazanych w wykazie osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, oświadczenia o przedłużeniu ważności polisy OC na termin wskazany przez Zamawiającego w przypadku wyboru oferty. Powyższe dokumenty nie zostały uzupełnione, ze względu na fakt, iż oferta podlegała odrzuceniu ze względu na brakującą pozycję w kosztorysie ofertowym.
Ponadto w kosztorysie ofertowym zostały poprawione inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, na które Wykonawca nie wyraził zgody, gdyż nie został o nich powiadomiony ze względu na fakt, iż oferta podlegała odrzuceniu ze względu na brak pozycji w kosztorysie ofertowym.
W związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 oraz została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spochacz
Ruszkowo 7A
63-000 Środa Wielkopolska
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kosztorysie ofertowym brakuje czterech pozycji Wyposażenia – Meble (szafa ubraniowa, regał szeroki, wysoki, biurko, regał do magazynowania drobnego sprzętu sportowego).
Ponadto Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W związku z brakiem możliwości dostosowania treści oferty do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż oferta podlegała odrzuceniu, Wykonawca nie został wezwany przez Zamawiającego do uzupełnienia dokumentów. W niniejszej ofercie brakuje: w załączonym do oferty wykazie robót wszystkich robót wykonanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert. Powyższy wykaz nie został uzupełniony, ze względu na fakt, iż oferta podlegała odrzuceniu ze względu na brakujące pozycje w kosztorysie ofertowym.
Ponadto w kosztorysie ofertowym zostały poprawione omyłki pisarskie oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, na które Wykonawca nie wyraził zgody, gdyż nie został o nich powiadomiony ze względu na fakt, iż oferta podlegała odrzuceniu ze względu na brak pozycji w kosztorysie ofertowym.
W związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 oraz została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5.Przedsiębiorstwo Budowlane Produkcyjno-Handlowe „HENBUD” Henryk Kaczor
ul. Wojtkowiaka 16
62-270 Kłecko
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kosztorysie ofertowym brakuje pozycji Wyposażania dodatkowego drobnego – „poprzeczka do skoku wzwyż”.
Ponadto Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W związku z brakiem możliwości dostosowania treści oferty do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż oferta podlegała odrzuceniu, Wykonawca nie został wezwany przez Zamawiającego do uzupełnienia dokumentów. W niniejszej ofercie brakuje: referencji potwierdzających wykonanie dwóch robót polegających na budowie budynku w technologii tradycyjnej murowanej o powierzchni zabudowy min. 1000 m2 i kubaturze 9 000 m3 każda oraz oświadczenia o przedłużeniu ważności polisy OC na termin wskazany przez Zamawiającego w przypadku wyboru oferty.
Powyższe dokumenty nie zostały uzupełnione, ze względu na fakt, iż oferta podlegała odrzuceniu ze względu na brakującą pozycję w kosztorysie ofertowym.
Ponadto w kosztorysie ofertowym zostały poprawione omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, na które Wykonawca nie wyraził zgody, gdyż nie został o nich powiadomiony ze względu na fakt, iż oferta podlegała odrzuceniu ze względu na brak pozycji w kosztorysie ofertowym.
W związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 oraz została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni (tj. nie wcześniej niż 3.09.2013r.) od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli niniejsze zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 (tj. faksem lub drogą elektroniczną z niezwłocznym potwierdzeniem faktu jego otrzymania) albo 10 dni – jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób.


Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego Zawiadomienia faksem (61/438-64-90) lub drogą elektroniczną (k.zaworska@gminanekla.pl).

 


z up. Burmistrza
Anna Mizgajska
Zastępca Burmistrza

 

 

Otrzymują:
1.Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „BUDOPOL-POZNAŃ” Sp. z o.o.
ul. Dziadoszańska 10
61-248 Poznań
2.NOWBUD Sp. z o.o.
Psary Małe
ul. Budowlana 4
62-300 Września
3.PKOB WEGNER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dawniej Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Budownictwa WEGNER Spółka jawna)
Rudki 10
62-240 Trzemeszno
4.Firmę Remontowo-Budowlaną Piotr Szymański
ul. Ostatnia 35
60-102 Poznań
5.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spochacz
Ruszkowo 7A
63-000 Środa Wielkopolska
6.Przedsiębiorstwo Budowlane Produkcyjno-Handlowe „HENBUD” Henryk Kaczor
ul. Wojtkowiaka 16
62-270 Kłecko
7.a/a     

 

Osoba do kontaktu:
Katarzyna Zaworska
tel. 61/437-31-75
e-mail: k.zaworska@gminanekla.pl

Załączniki

Wybór oferty (176.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Zaworska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Zaworska
Data wprowadzenia:2013-08-28 13:25:33
Opublikował:Katarzyna Zaworska
Data publikacji:2013-08-28 13:33:13
Ostatnia zmiana:2013-08-28 13:33:19
Ilość wyświetleń:1155

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij