OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nekli, rejon  ul. Polnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr z 2012r. poz. 647 j.t z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Gminy Nekla nr XI/85/2011  z dnia 30 listopada  2011r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nekli, rejon  ul. Polnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od .30. 08. 2013r. do .19. 09. 2013r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Nekli ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, w godzinach urzędowania. Przedmiotem projektu planu miejscowego jest wyznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu .05. 09. 2013r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Nekli, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, o godz. 14 tej..

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Miasta i Gminy w Nekli, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla (e-mail: nekla@gminanekla.eu) w nieprzekraczalnym terminie do dnia .03. 10. 2013r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Burmistrz Miasta i Gminy Nekla.