O b w i e s z c z e n i e
Starosty Wrzesińskiego
z dnia 31 lipca 2013 r.
o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę

           Starosta wrzesiński na podstawie  art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.),

podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 31 lipca 2013 r. została wydana decyzja nr 490/2013, znak: WB.6740.338.2013 o pozwoleniu na budowę:

ZESPOŁU  ELEKTROWNI  WIATROWYCH  WRZEŚNIA
etap I – budowa  elektrowni  wiatrowych i układu  komunikacyjnego

obejmującej budowę:
-  czterech wolnostojących elektrowni wiatrowych o mocy 2,5 MW każda /kat. obiektu
     XXIX/,
-  czterech zjazdów publicznych z dróg /kat. obiektu IV/,
-  tymczasowego utwardzenia terenu na drogach publicznych,
-  dróg wewnętrznych i placów  

na działkach oznaczonych numerami ewid.:
dz. 102/8, 104/6, 101/1, 19/3, 105, 100/2, obręb Podstolice,
dz. 12, obręb Chwałszyce,

współrzędne geograficzne:  N 52o 20’ 07,70”
                                             E 17o  27’ 05,09”

Obszar oddziaływania obiektu obejmuje teren działki oznaczonej nr ewid. dz. 110/15, 110/14, 108/4, 108/3, 108/2, 104/5, 104/4, 104/7, 104/6, 104/2, 104/1, 17/1, 17/4, 17/3, 19/13, 19/14, 102/4, 102/3, 102/8, 102/9, 102/6, 102/7, 101/1, 101/2, 105, 100/2, obręb Podstolice, dz. 3, 1/3, 1/4, 1/5, 4/2, 7/5, 12, obręb Chwałszyce.


W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, pokój nr 2, w  godzinach  urzędowania.