Ogłoszenie
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Nekla informuje, że na wniosek żądanie ENEA Operator sp. z o.o.  wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN-15kV relacji GPZ Nekla – Miasto 1 i Miasto 2  dz. nr  664, 1161, 670, 669, 672, 676, 726, 260/3, 597, 587/2, 599/1, 599/5 obręb Nekla oraz 128/3, 127/5, 127/6, 127/4, 127/2, 126, 150/1, 128/2, 128/1, 149/1, 147, 146/1, 145/1, 144/3, 239/3, 199, 202 obręb Starczanowo
 W związku z powyższym informujemy strony postępowania, że mogą w Urzędzie Miasta  i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10,  pok. 14 w poniedziałki w godz. 8-16, w pozostałe dni tygodnia od 7-15 zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym oraz zgłosić wnioski dowodowe lub ewentualne uwagi i zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

        Burmistrz Miasta i Gminy Nekla
         Karol Balicki