Ogłoszenie
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Nekla informuje, że na wniosek żądanie DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych  wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie Zespołu 2 elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV i linii telesterowniczych z elektrowni wiatrowych Września 1 Września 2, 4 stacji transformatorowych 0,66/15kVoraz linii kablowych nn z elektrowni do stacji transformatorowych w Podstolicach, dz. nr  104/6, 104/7, 104/2, 104/1, 101/1, 101/2, 19/13, 19/14, 102/6, 102/8, 102/9, 100/2.
 W związku z powyższym informujemy strony postępowania, że mogą w Urzędzie Miasta  i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10,  pok. 14 w poniedziałki w godz. 8-16, w pozostałe dni tygodnia od 7-15 zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym oraz zgłosić wnioski dowodowe lub ewentualne uwagi i zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

        Burmistrz Miasta i Gminy Nekla
         Karol Balicki