Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wymianie dwóch węzłów betoniarskich o wydajności 50 m3 na wytwórnię betonu wraz z infrastrukturą technologiczną na działce o numerze ewidencyjnym 720 obręb Nekla.


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
zawiadamia:

o wydanej w dniu 16.05.2013 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wymianie dwóch węzłów betoniarskich o wydajności 50 m3 na wytwórnię betonu wraz z infrastrukturą technologiczną na działce o numerze ewidencyjnym 720 obręb Nekla.
po rozpatrzeniu  wniosku Zakładu Betoniarsko Produkcyjno-Handlowo-Usługowego, Józef Piotrowski ul. Sikorskiego 28 62-330 Nekla. 
oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla – I piętro, pok. Nr 14 w godzinach urzędowania tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00 (w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 16.00).