WYKAZ

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA
PODAJE DO WIADOMOŚCI, ŻE ZAMIERZA ODDAĆ W NAJEM W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM:

nieruchomość będącą własnością Gminy Nekla.

Przedmiotem najmu będzie nieruchomość położona w obrębie Nekla, gm. Nekla, oznaczona, jako:

1. Lokal użytkowy o pow. 16,60 m2 usytuowany na parterze w budynku archiwum Urzędu Miasta i Gminy Nekla, położonym w Nekli przy ul. Dworcowej 10. Wyposażony w instalacje elektryczną.


Uwaga: Stosownie do przepisów art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zawiadamia niniejszym byłych właścicieli zbywanej nieruchomości lub ich spadkobierców, o zamiarze wydzierżawienia ww. nieruchomości oraz wzywa ich do złożenia wniosku z oświadczeniem, że wyrażają zgodę na nabycie nieruchomości, za cenę i na warunkach określonych w operacie szacunkowym z wyceny wartości rynkowej ww. nieruchomości.
Prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie spełniającej warunki podane w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). Wnioski wraz z oświadczeniem o nabycie nieruchomości na wyżej podanych warunkach można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10 w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
W przypadku stwierdzenia braku oświadczeń, o której mowa wyżej, nieruchomość zostanie oddana w najem w trybie bezprzetargowym.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, tel. 061 4373 193 – P. Wojciech Pilch.

Na tablicy ogłoszeń:
- wywieszono w dniu  24.05.2013 r.
- zdjęto w dniu  17.06.2013 r.