O B W I E S Z C Z E N I E
STAROSTY  WRZESIŃSKIEGO
z dnia 13 maja 2013 r .
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


 Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., nr 193, poz. 1194 ze zm.) oraz art. 49  ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity  Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

z a w i a d a m i a m

że dnia 10 maja 2013 r. została wydana decyzja nr 251/2013, znak: WB.6740.117.2013 o  zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania dróg gminnych w miejscowości Starczanowo, na działkach nr ewid.: 155, 181, 152/4, 239/4, 156/1, 156/2, obręb Starczanowo.
 
Z treścią decyzji zapoznać się można w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa  Starostwa Powiatowego we Wrześni, pokój nr 2 – w godzinach urzędowania. Treść decyzji została również zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Nekla oraz Starostwa Powiatowego.

Od decyzji służy odwołanie do wojewody wielkopolskiego za pośrednictwem starosty wrzesińskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez wnioskodawcę, daty otrzymania zawiadomienia o jej wydaniu przez pozostałe strony oraz jej publicznego ogłoszenia poprzez niniejsze obwieszczenie.