Nekla, dnia 15.04.2011 r.
NŚ. 6220.1.2012


Obwieszczenie

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), oraz art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego podaje się do publicznej wiadomości że, wydania została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, dla którego prowadzona była ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. 

„Instalacja do wtórnego wytopu metali nieżelaznych lub ich stopów, w tym oczyszczania, odlewania lub przetwarzania metali z odzysku – cztery piece tyglowe zasilane palnikami olejowymi na olej opałowy lekki  
Inwestor, wnioskodawca: Art. Deco Recykling, ul. Gołębia 3/5, 61-834 Poznań, 
Lokalizacja: działka nr 101 obręb Mystki,

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni  i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu  można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla pok. Nr 14 przy ul. Dworcowej 10, w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek: 8:00-16:00, od wtorku do piątku:7:00-15:00.

Zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego, informację uznaje się za dokonaną po upływie 14 dni od ogłoszenia.