Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Nekla

ZZ.271.4.2013           
Nekla, dnia 4.04.2013r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Nekla”:

została wybrana oferta złożona przez:

Zakład Robót Wielobranżowych
Marek Kubiaczyk
Kokoszki 25
 62-330 Nekla

Uzasadnienie wyboru oferty:
Złożona przez powyższą Firmę oferta zawiera najniższą cenę  163 153,55 zł brutto.
W wyniku oceny przez Zamawiającego niniejsza oferta otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 pkt.
Jednocześnie niniejsza oferta jest zgodna z SIWZ.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli również:

1.Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „Trans-Gaj” s.c.
ul. Zagórowska 16
62-500 Konin

Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Na wezwanie przez Zamawiającego nie dokonał w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie uzupełnienia brakujących dokumentów (tj. uzupełnienia referencji w zakresie spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie powierzchni wykonanych chodników z kostki betonowej, wyjaśnienia załączonych do oferty referencji wystawionych na podmiot o innej nazwie, zgody na poprawienie omyłek na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz  aktualnych certyfikatów zgodności z normą wydanych przez jednostki akredytowane na urządzenia zabawowe). Uzupełnienia wpłynęły po wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
W związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2, 5 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3; została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan
ul. 17 Stycznia 92
64-100 Leszno

Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 (oferta nie zawiera aktualnych certyfikatów zgodności z normą wydanych przez jednostki akredytowane na urządzenia zabawowe).


3.„AGRO-ESTETYKA” Piotr Kowalczyk
ul. Żwirki i Wigury 16/2
62-200 Gniezno

Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 (oferta nie zawiera aktualnych certyfikatów zgodności z normą wydanych przez jednostki akredytowane na urządzenia zabawowe).


4.Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier
ul. Wiosny Ludów 58
62-330 Nekla

Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Na wezwanie przez Zamawiającego nie dokonał uzupełnienia brakujących dokumentów (tj. w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia nie wykazał spełnienia warunku, iż posiada jedną robotę polegającą na budowie placu zabaw (dostarczenie i montaż urządzeń zabawowych) o wartości brutto min. 60 000,00 zł, aktualnych certyfikatów zgodności z normą wydanych przez jednostki akredytowane na urządzenia zabawowe).
Ponadto Wykonawca nie złożył listy podmiotów będących w stosunku do niego podmiotami dominującymi lub zależnymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ani oświadczenia że nie ma podmiotów tego rodzaju. Na wezwanie do uzupełnienia niniejszego dokumentu Wykonawca złożył oświadczenie, że nie należy do grupy kapitałowej z datą 28.03.2013r., co oznacza, że Zamawiający nie może jednoznacznie zweryfikować czy na dzień składania ofert niniejszy Wykonawca należał czy też nie do grupy kapitałowej.
W związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 oraz została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Ponadto w niniejszym postępowaniu wpłynęła jedna oferta po wyznaczonym terminie składania ofert. Złożona została przez:
SOLID-BRUK NOWAK Zbigniew Nowak
ul. Gen. Sikorskiego 5
62-025 Kostrzyn
Powyższa oferta zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych została zwrócona w dniu 22.03.2013r. bez jej otwierania.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni (tj. nie wcześniej niż 10.04.2013r.) od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli niniejsze zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 (tj. faksem lub drogą elektroniczną z niezwłocznym potwierdzeniem faktu jego otrzymania) albo 10 dni – jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób.

 


Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego Zawiadomienia faksem (61/438-64-90) lub drogą elektroniczną (k.zaworska@gminanekla.pl).

 

 

z up. Burmistrza
Anna Mizgajska
Zastępca Burmistrza

 

 

Otrzymują:

1.Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „Trans-Gaj” s.c.
ul. Zagórowska 16, 62-500 Konin
2.Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan
ul. 17 Stycznia 92, 64-100 Leszno
3.„AGRO-ESTETYKA” Piotr Kowalczyk
ul. Żwirki i Wigury 16/2, 62-200 Gniezno
4.Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk
Kokoszki 25, 62-330 Nekla
5.Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier
ul. Wiosny Ludów 58, 62-330 Nekla
6.a/a     

 


Osoba do kontaktu:
Katarzyna Zaworska
tel. 61/437-31-75
e-mail: k.zaworska@gminanekla.pl

Załączniki

Wybór oferty (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Zaworska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Zaworska
Data wprowadzenia:2013-04-04 11:37:03
Opublikował:Katarzyna Zaworska
Data publikacji:2013-04-04 11:44:25
Ostatnia zmiana:2013-04-04 11:44:39
Ilość wyświetleń:1096

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij