O b w i e s z c z e n i e
Starosty Wrzesińskiego
 z dnia 28 marca 2013 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego
      
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., nr 193, poz. 1194 ze zm.) oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267.)


z a w i a d a m i a m


że w dniu 5 marca 2013 r. zostało wszczęte na żądanie burmistrza miasta i gminy Nekla postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania dróg gminnych w miejscowości Starczanowo,

na działkach nr ewid.: 155, 181, 152/4, 239/4, 156/1, 156/2, obręb Starczanowo.


Z aktami sprawy zapoznać się można w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa  Starostwa Powiatowego we Wrześni, pokój nr 2, w godzinach urzędowania.
Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie składać można w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia, pisemnie na adres Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul Chopina 10, 62-300 Września lub ustnie do protokołu w siedzibie wydziału, pok. nr 2.
Niniejsze zawiadomienie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.