1. Maksymalna kwota dotacji w ramach programu „Animator sportu dzieci i młodzieży w gminie Nekla” na rok 2013, wynosi 5.000,00 zł.
2. Ustala się kwotę 50zł  brutto za 1 godzinę zegarową trwania zajęć.
3. Ustala się, że w ramach umowy Animator sportu będzie realizował zajęcia z częstotliwością nie mniejszą niż 1 raz w tygodniu, a pojedyncze zajęcia nie powinny być krótsze niż 60 minut.
4. Pierwsza płatność nastąpi po przedstawieniu udokumentowanej, przeprowadzonej rekrutacji na zajęcia przynajmniej na łamach Przeglądu Nekielskiego lub na stronie internetowej UMiG (dotyczy pkt V.2 kryteriów).
5. Zgłoszenia kandydatów w formie WNIOSKU, którego wzór stanowi integralną część regulaminu, należy składać w terminie do 8 lutego 2013 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla. Do wniosku kandydat zobowiązany jest dołączyć swój życiorys oraz kopie dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji. Do dnia 12 lutego 2013 r. kandydaci na animatorów zostaną poinformowani o ewentualnych uchybieniach formalnych dotyczących złożonych dokumentów. Termin składania poprawek formalnych przypada na dzień 15 lutego 2013 r. W przypadku przyznania kwoty niższej niż wnioskowana, należy w terminie do dnia 8 marca 2013 r. złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania, który stanowić będzie załącznik do umowy. Do dnia 17 marca 2013 r. Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zawiera umowy z wybranymi Animatorami sportu, na okres od 18 marca do 15 października 2013 r.