Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
zawiadamia:

o wydanej w dniu 14.01.2013 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni mas bitumicznych o wydajności 120 Mg/h w miejscowości Nekla przy ul. Polnej 1A po rozpatrzeniu  wniosku przedsiębiorcy Marka Begiera prowadzącego działalność pod nazwą Zakład Wielobranżowy TRANS-BRUK ul. Wiosny Ludów 58, 62-330 Nekla oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.
W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla – I piętro, pok. Nr 14 w godzinach urzędowania tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00 (w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 16.00).